Algemene voorwaarden

  ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

  Rob van Manen Auto’s
  hierna te noemen: ‘verkoper’, ‘reparateur’ of ‘verkoper/reparateur’.

  Koop en verkoop

  ARTIKEL 1 – DE AANBIEDING
  De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij
  aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig
  indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de
  aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd.
  Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee
  werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.

  ARTIKEL 2 – DE OVEREENKOMST
  De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van
  een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het
  ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze
  overeenkomst echter niet nietig.

  ARTIKEL 3 – DE INHOUD VAN DE OVEREENKOMST
  In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval
  opgenomen: de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele toebehoren;
  -de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de
  prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;
  -de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering
  van die auto;
  -de afleveringskosten van de auto;
  -de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;
  -de wijze van betaling.

  -eventuele garantie mits duidelijk vermeld

   

  ARTIKEL 4 – PRIJSWIJZIGINGEN/STIJGING
  1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als
  gebruikte auto’s te allen tijde doorberekend.
  2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 mogen naast de evengenoemde
  wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of
  importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe
  auto’s worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het
  recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door
  de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient
  binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

  ARTIKEL 5 – HET RISICO VOOR DE AUTO
  De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

  ARTIKEL 6 – DE OVERSCHRIJDING VAN DE LEVERINGSTERMIJN
  1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de auto kan de koper de
  verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
  2. Indien de verkoper drie weken na die ingebrekestelling de auto nog niet heeft
  afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst
  ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie
  weken de auto aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet
  worden doorberekend.
  3. Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden
  schade. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringsdatum heeft de
  koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst
  ontbonden te verklaren en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.
  4. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de
  kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te
  ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is
  overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben
  partijen het recht op ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling
  dan wel op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen
  leveren. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van
  overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te
  ontbinden.

  Reparatie en onderhoud

  ARTIKEL 7 – DE OPDRACHT
  De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk, of
  elektronisch gegeven. Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht komt
  eerst tot stand nadat deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een afschrift van een
  schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.

  ARTIKEL 8 – PRIJSOPGAVE EN TERMIJN
  De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden
  zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de
  opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering.

  ARTIKEL 9 – DE REKENING
  Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

  ARTIKEL 10 – STALLINGSKOSTEN
  Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan de reparateur een binnen zijn bedrijf
  gehanteerde of, bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens
  stallingskosten in rekening brengen.

  ARTIKEL 11 – RETENTIERECHT
  De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:
  -de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn
  geheel voldoet;
  -de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden
  aan dezelfde auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
  -de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet.
  De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil terzake van de
  werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de rechter. De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld door een storting op een derdenrekening.

  ARTIKEL 12 – VERVANGEN ONDERDELEN
  De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft
  verzocht. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de reparateur, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

  ARTIKEL 13 – SCHADETAXATIE
  Indien de reparateur een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de
  werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien een opdracht tot reparatie aan de reparateur wordt verstrekt, dan wel indien de levering van een andere auto met de reparateur wordt overeengekomen. De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvan zijn in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten verschuldigd.

  Algemene bepalingen

  ARTIKEL 14 – DE BETALING
  1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/reparateur zijn
  brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de
  onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan
  bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper/reparateur
  aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.
  2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper/reparateur gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de
  wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de
  maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand
  aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een
  voorwaarde waaronder door de verkoper/reparateur uitstel van betaling is verleend
  zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling
  komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.
  3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk
  een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten.
  4. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de
  betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die
  datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim.
  Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door verkoper/reparateur te maken en gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.

  ARTIKEL 15 – KLACHTEN
  Een koper/opdrachtgever die klachten heeft over de verkoop van een auto of over de
  uitvoering van een reparatie of het onderhoud dient zich met zijn klacht eerst tot
  verkoper/reparateur te wenden. Een geschil over de verkoop van een auto of over de
  uitvoering van een reparatie of het onderhoud ontslaat koper/opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. Zie voor betalingstermijnen artikel 14 van deze algemene voorwaarden. Dit artikel laat eventuele aanspraken en rechten gebaseerd op het consumentenrecht of het Burgerlijk Wetboek onverlet.

  ARTIKEL 16 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
  De geleverde auto blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan.
  Zolang de auto niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en te doen onderhouden.
  De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als
  houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor
  aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen
  worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

  ARTIKEL 17 – AFWIJKINGEN
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die gesloten wordt met verkoper/reparateur. Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, zijn gedateerd en zijn ondertekend.